חברת ההפקות  The Guild of Independent Producers  הנה הבעלים של אתר www.parter.co.il.

חברת ההפקות   The Guild of Independent Producers  היא מפיק/ מפיק משותף ו/או מארגן / מארגן במשותף של כל האירועים שהועמדו למכירה באתר  www.parter.co.il

כל הכרטיסים נמכרים לפי עלותם העצמית, ללא שום עמלות כלשהן, גלויות או סמויות.

תנאי הסכם זה מסדירים את היחסים המשפטיים בין חברת ההפקות The Guild of Independent Producers לבין משתמשי האתר

1.  מונחים

בהסכם זה, המונחים הבאים יפורשו באופן הבא.

1.1 "הסכם"- מסמך ציבורי הכולל התחייבויות דו צדדיות בין האתר  www.parter.co.il  לבין כל יחיד או גוף משפטי שערכו עסקה באתר.

1.2 "מפיק" - חברת ההפקות The Guild of Independent Producers

1.3 "פרטר" - האתר  www.parter.co.il

1.4 "האתר" -  www.parter.co.il

1.5 "הלקוח" כל יחיד או גוף משפטי, אשר ביצע עסקה באתר  www.parter.co.il

1.6 "פעילות" קונצרט, הצגה,הופעה מוסיקלית, תיאטרלית או ציבורית אחרת, שאורגנה על ידי חברת ההפקות  Producers The Guild of Independent והנמכרת באתר

1.7 "הזמנה" עסקה שבוצעה באתר www.parter.co.il

1.8 "כרטיס" אישור עסקה שבוצעה באתר www.parter.co.il

2.   נושא ההסכם

2.1 מפיק, באמצעות אתר פרטר השייך לו, מפרסם הצעה לציבור בדבר מכירת כרטיסים לקונצרטים/ מופעים / פעילויות אחרות כלשהן 

3.   הוראות כלליות

3.1 הסכם זה מסדיר את היחסים ההדדיים בין פרטר לבין הלקוח.

3.2 מסמך זה מהווה הצעה ציבורית ובמקרה של קבלת התנאים האמורים להלן, הלקוח יבצע קניה ותשלום בגין הכרטיסים שהוזמנו, בהתאם לתנאי הסכם זה.

3.3 תשלום עבור הכרטיסים על ידי הלקוח שוות ערך לכריתת חוזה בתנאים האמורים בו ומהווה מועד כריתת עסקת ההסכם בין פרטר לבין הקונה.

3.4 המפיק רשאי לשנות ו/או להשלים את ההסכם בכל רגע, ללא מתן הודעה נוספת. 

4.   זכויות והתחייבויות הצדדים

4.1 הלקוח:

4.2 מתחייב לקרא את תוכנו של ההסכם ואת תנאי התשלום בעמוד האתר.

4.3 מתחייב לשלם בזמן על ההזמנה ולקבל כרטיס בתנאי הסכם זה.

4.4 לקבל מיד לאחר התשלום, כרטיס ממוספר עם קוד QR לדואר האלקטרוני הנקוב בהזמנה.

4.5 בכניסה למקום הפעילות, עליו להציג לצורך סריקה את הכרטיס הממוספר עם קוד QR בטלפון הסלולרי.

4.6 בזמן הכניסה למקום הפעילות, על הלקוח לשאת עליו מסמך זיהוי לצורך אפשרות וידוא אמיתות הרכישה.

4.7 במקרה של היעדרות ממקום הפעילות, ללא תלות בעילת ההיעדרות, ההזמנה תאבד והכספים ששולמו בגינה לא יוחזרו.

4.8 המגיע לאולם לאחר המועד הנקוב באתר ובכרטיס כמועד תחילת הפעילות, יכול שלא יורשה להיכנס לאולם, או שיושיבו אותו במקומות אחרים על ידי עובדי האולם, בהתאם לדרישות, כללים ותנאים של אולם זה, ועם זאת, המפיק ופרטר לא ישאו בשום אחריות לכך.

4.9 כשהוא מציין באתר בזמן הרישום את פרטי הקשר שלו (שם משפחה, שם פרטי, טלפון להתקשרות, כתובת דואר אלקטרוני וכיוב'), הלקוח מבין שהנתונים המוזנים על ידו אינם נתונים אישיים המזהים את הלקוח על פי דיני מדינת ישראל. הנתונים ניתנים מרצונו החופשי ובהיקף שיש בו די כדי לאפשר לפרטר למלא את התחייבויותיה כלפי הלקוח.

4.10    ישלם את ההזמנה ו/או שירותי רשות בכל דרך הזמינה באתר. אפשרויות תשלום בגין ההזמנה נקובות בדפי האתר.

4.11    יוכל להסדיר את ההזמנה באופן מקוון, או בטלפון הנקוב באתר מיום שני עד חמשי בשעות 10 עד 20:00.

4.12    יוגל לקבל הזמנה משולמת גם שעה לפני תחילת הפעילות, בקופת האולם.

4.13    חייב לוודא במקום, בנוכחות הקופאי, את ההתאמה בין הכרטיסים המתקבלים לגבי כמות, פרמטרים (תאריך, זמן ההופעה, קטגוריה, מקום עריכת המופע וכיוב') וכן לוודא שהכרטיס אינו פגום, ובפרט בקו החיתוך של ספח הביקורת.

4.14    תוך הסדרת ההזמנה, או בתקשורת עם פרטר בכל צורה, נותן הסכמה לעיבוד נתונים אישיים, שימוש בהם והעברה של נתונים אישיים לצורך מתן הודעה על ביטול או העברה של האירוע, לדרך ההחזרה של כספים ששולמו תמורת הכרטיסים במקרה של ביטול וכיוב'. כל הנתונים שהתקבלו יישמרו על ידי פרטר ללא גילוי, פרסום או העברה לאנשים אחרים. הנתונים ישמשו רק לצורך מתן שירות מיטבי ללקוח.

4.15    עם הסדרת ההזמנה, יש צורך להציג מידע אמיתי אודות עצמך.

4.16    מסכים אוטומטית להיות רשום לקבלת דיוור של חדשות ונושאים שונים, ובכלל זה דואר אלקטרוני והודעות מסרונים. במקרה של אי רצון לכך, ניתן לוותר על השירות.

4.1.1“פרטר

4.1.2    נושא באחריות מלאה כלפי הלקוח למילוי ההזמנה מרגע קבלת הבקשה ועד העברת ההזמנה ללקוח.

4.1.3    ללא הסכמת הלקוח, לא יפיץ נתוני רישום וכן מידע הנוגע לנתונים אישיים לאנשים שאין להם קשר לביצוע ההזמנה.

4.1.4    לא יגלה שום מידע אישי של הלקוח ולא יתן גישה למידע זה לצדדי ג' למעט מקרים האמורים בחקיקה של מדינת ישראל.

4.1.5    לא יישא באחריות במקרה של בחירה שגויה על ידי הלקוח של מקום האירוע, קטגוריה של הכרטיס, זמן ההופעה ומאפיינים אחרים הנקובים בהזמנה.

4.1.6    לא יישא באחריות, לא יוכל להיות נתבע בבית משפט, לא ישלם הפסדים שנגרמו ללקוח בגלל מעשה או מחדל של צדדי ג'.

4.1.7    מתחייב לא לגלות את המידע שהתקבל מהלקוח.

4.1.8    לא סבור שהעמדת מידע לסוכנים לצדדי ג' לצורך מילוי התחייבויות כלפי הלקוח זו הפרה.

5. סודיות

5.1  עם הסדרת ההזמנה באתר, הלקוח יעמיד מידע נחוץ המבוקש על ידי פרטר.

5.2 “פרטר ישתמש במידע שהועמד לרשותו לצורך מילוי ההתחייבויות שלו כלפי הלקוח בהתאם לחקיקת מדינת ישראל ועל פיה.

5.3  גילוי מידע בהתאם לדרישות החוק המבוססות והחלות לא ייחשב להפרת התחייבויות.

5.4 “פרטר לא נושא באחריות למידע שניתן ללקוח באתר באופן הגלוי לכל.

5.5  עמודי תשלום ההזמנה מאובטחים כיאות. כל המידע שהושאר באתר, יועבר לפי פרוטוקול SSL, המקודד בהצפנת 128 ביט ובאופן זה לא יוכל להחטף על ידי צדדי ג'.

5.6  כל הנתונים שהכנסתם יגיעו באופן מוצפן לחברת האשראי. אלינו מגיע רק אישור תשלום.

5.7  נתוני כרטיס האשראי שלכם לא יישמרו במערכת שלנו (למעט 4 ספרות אחרונות, לצורך זיהוי) ולכן אפשרות קבלה של הנתונים שלכם על ידי מישהו אחר, אינה קיימת.

6     סדרי החזרת כרטיסים

6.1  ביטול הזמנה או שינוי תאריך על ידי הלקוח, ניתנים תוך 14 יום ממועד הרכישה, אך לא יאוחר מאשר תוך 7 ימים עד תחילת ההופעה, מבלי לספור את יום ההופעה עצמה. (על סמך חוק זכויות צרכנים ( http://www.consumers.org.il/category/cancel_events.

6.2  החזר כספים יתקיים אל מערכת התשלום שבאמצעותה הועבר התשלום בניכוי 5% מהעלות הכוללת של הכרטיס, במשך 14 יום לאחר בקשה בכתב שנשלחה לכתובת הדואר האלקטרוני stailist@gmail.com

6.3  תוכלו לבטל את ההזמנה שלכם ללא קנס רק ביום הרכישה, בתנאי שבקשת הביטול התקבלה בשעות העבודה בימים ראשון עד חמשי בשעות 18:00- 10:00.

7     סדרי החזרת כספים במקרה של ביטול ההופעה

7.1  במקרה של ביטול ההופעה על ידי פרטר, החזר הכספים יתבצע באופן מלא למערכת התשלום שבאמצעותה בוצע התשלום. 

8     מידע נוסף

באתר ניתן מידע מלא ביותר על ההופעה. בעמוד ההופעה ניתן למצוא תיאור מירבי, נתונים וזמני ההופעה, תרשימי אולמות ההופעה, כתובות ההופעות, מספר המקומות הפנויים ועלות הכרטיסים.

איש השירות לא יוכל לתת בטלפון מידע נוסף על ההופעה, מאחר ומלא המידע קיים בעמוד ההופעה.

 

 

באפשרותך להתחיל שיחה עם צ'ט בוט כדי לחפש אירועים ולרכוש כרטיסים דרך מסנג'ר.

על מנת שימוש נוח ומהיר באתר הותקן במכשירך COOKIES. במידה ואתה ממשיך להישתמש באתר, אתה מסכים לכך.

  • גווני אפור
  • הפוך